نخ ترک از لحاظ ظاهری و کیفیتی دارای خصوصیات زیر است

  • ظریفتر است
  • براق تر است
  • در هنگام لمس کردن نرم تر می باشد
  • پشت فرش از لحاظ کیفیت به دست بافت گونه شبیه تر است
  • بافت فرش یک دست است
  • رخ فرش زیباتر می باشد